18.3.2018 Přímluv se za ně

Nedělní slovo Třeboň 18.3. 2018

Dnes bychom měli opět pokračovat v našem bloku vyučování na téma Modlitba.

 • Mluvili jsme o tom co je to modlitba.
 • Mluvili jsme také o tom, jak se máme modlit. A nejlepším vodítkem je modlitba Otče náš.
 • Dnes se budeme zabývat jedním druhem modliteb, se kterým jsem měl ve svém křesťanském životě největší problémy a tím je přímluva.
 • Přímluva za druhé.

Říkal jsem si vždy: Pane Bože, ty přece víš, co druzí lidé potřebují, proč chceš, abych se za ně přimlouval?

 • Přímluva mi připadala jako příběh z jedné pohádky: Jeden muž přišel do země, kde měli zvláštní zvyk. Chodit vyprovázet slunce když zacházelo za obzor a když mělo vyjít, šli mu naproti. Obyvatelé byli unavení neustálým cestováním, ale měli dojem, že když nepůjdou, slunce samo nezapadne ani nevyjde. Proto jim prodal ptáka, co umí přivolat den. Kohouta. Nevěděli, že slunce doprovodit nepotřebuje. Tak mi připadali lidé, kteří se přimlouvali za druhé.

 

 • Ale překvapovalo mě při četbě Bible, že Bůh vždycky přímluvce vyhledával.

Nejznámější přímluva byla zapsána v Bibli. Bůh se rozhodl potrestat Sodomské, protože byli hodně hříšní. Ale Pán Bůh to vzal oklikou. Vzal to přes nedaleké tábořiště Abrahamovo. Vzal si sebou dva anděle a když byl u něj hostem, zmínil se, že jde zrovna do Sodomy, aby to místo zničil. Abraham vedl s Bohem zvláštní rozhovor: Pane Bože, copak bys zničil s nespravedlivým i spravedlivého? Co když tam nějací jsou? Co když je jich tam 50? Bůh odpověděl, nezničím to místo kvůli těm 50.  Abraham začal znovu a co když jich tam nebude 50. Co když jich tam bude jen 40. A Bůh znovu říká, nezničím je kvůli těm 40. A tak se dohadovali, až skončili na 10. Měl jsem dojem, že Bůh i Abraham, tam ztratili půl hodiny času naprostým plácáním. Až později mi došlo, že to bylo důležité. Bůh hledal někoho, kdo se za Sodomu přimluví.

 • Dál jsem četl o dalších přímluvcích. Úžasný přímluvce byl Mojžíš. Který odvrátil svými přímluvami nejednu katastrofu od Izraele. Vždy, když Bůh chtěl něco udělat, zastavil se nejprve u Mojžíše. Mojžíš to Pánu Bohu rozmluvil.
 • Ovšem nejúžasnější přímluvce byl a zůstává Ježíš. Kdy se dokonce modlí za ty, kteří mu přáli smrt: Bože, odpusť jim, oni nevědí, co dělají.
 • A dokonce se přimlouvá stále v nebi za nás:

1 Janův 2:1  Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého.

Židům 7:25  Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně.

 • Když jsem zkoumal život Apoštola Pavla. Velkou část svého času se nevěnoval jenom kázání evangelia, ale věnuje se přímluvám za své bratry.

Koloským 1:3  Stále za vás v modlitbách děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, 4  neboť jsme slyšeli o vaší víře v Krista Ježíše a o vaší lásce, kterou máte ke všem bratřím 5  pro naději zakotvenou v nebesích. Víte o ní, protože i k vám přišlo slovo pravdy, evangelium; 6  tak jako na celém světě, i mezi vámi přináší ovoce a roste od toho dne, kdy jste uslyšeli o Boží milosti a přesvědčili se, že je pravdivá. 7  Tak vás tomu učil Epafras, náš milovaný druh, jenž nás věrně zastupuje jako Kristův služebník. 8  On nám také vyprávěl o lásce, kterou ve vás působí Boží Duch. 9  Proto i my, ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli.

 • Dál se Pavel zmiňuje v dopise Koloským o muži, který za ně vede modlitební zápas.

Koloským 4:12  Pozdravuje vás Epafras, váš krajan, služebník Krista Ježíše, který o vás stále zápasí modlitbami, abyste stáli pevně a věrně plnili Boží vůli.

Pavel prosí ostatní věřící, aby se přimlouvali za ostatní i za něj.

Efezským 6:18  V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne,

 • Začínám se radovat, když se za mě někdo modlí. V romském sboru se Štefan Kováč za mě modlí každou Bohoslužbu. Dříve mi to přišlo zbytečné, ale teď jsem velmi rád, když se za mě přimlouvá. Už se neupejpám.

 

Došlo mi tedy, že Bůh chce, abychom se přimlouvali za druhé

 

Ale ještě pořád jsem měl tu otázku, Proč bych to měl dělat? Proč se to Bohu líbí?

Odpověď nalezneme na začátku. Když Bůh stvořil člověka. Stvořil ho ke svému obrazu. Aby vládl všemu stvoření. A člověk se stal Bohem pro tehdejší zemi. Bůh se podělil o svou autoritu s člověkem. Pak přišel Ďábel a člověk je jím ovládán. Proto je Ďábel vládcem dnešního světa. Protože s člověkem manipuluje. Člověk svou moc neztratil, jen ji skrze něj používá někdo jiný.

Bůh člověka respektuje, na rozdíl od ďábla.  Ale je to člověk, který Boha zve do lidských problémů. Přímluva tedy není nic jiného, než pozvánka. Pane Bože, přijď a vyřeš to. V mém životě, v životě druhých. A Bůh chce být pozván.

A tak máme tu výsadu stát se přímluvci. Což je mimo jiné výsadou kněží.  Kněz je totiž prostředníkem mezi Bohem i lidmi. V tomto jsme se stali kněžími všichni věřící v Ježíše.

Byl jsem svědkem zázraků, když se církev modlila. Tedy, přimlouvala za někoho.

 • Největší zázrak se stal, když jsme jako sbor vedli zápas za rodinu Zbínových, kterým se mělo narodit dítě s těžkým poškozením mozku. Církev se za ně začala řetězově modlit. A s každým vyšetřením jsme žasli, co Bůh dělá.

Závěr:

Cílem dnešního kázání, nebylo nějaké těžké teologické vyučování. Má jen jediný záměr: Přivést vás k přímluvě. Přímluva za druhé je někdy ta otravnější a těžká část modlitebního života.  Když Boha chválíme, nebo předkládáme svoje problémy, to je jednoduché. Ale přímluva za druhé.

Pamatuji si, že jsme měli jako studenti Biblické školy modlitební setkání s bratrem Rudkem Bubikem. Bývalým naším biskupem. Který ve škole suploval roli studentského pastora. Bratr Rudek jednou řekl: Dnes to pojmeme jako vyučování o přímluvě. Já se budu modlit a vy budete moci říct jen ámen. A tak se modlil asi 45 minut v kuse. Za všechny služebníky v církvi. Za všechny sbory v oblasti, pastory, druhé pastory, starší, jejich rodiny a jejich děti. Rudek se modlil bez zaváhání. Všechny ty lidi znal a bylo jasné, že takto se modlí často.

A tak bych rád, aby se našli lidé, kteří přímluvu vezmou vážně. Ne, jako nejnudnější část svých modliteb

 • Shlédl jsem výborný film o přímluvě. Jmenuje se Válečný kabinet. Dal bych vám domácí úkol jej doma shlédnout.

 

11.3.2018 Jak se správně modlit?

Kázání 11.3.2018

Předmět: Modlitba                        Téma: Jak se správně modlit?

 • Tuhle otázku slýchávám často, zejména u lidí, kteří čerstvě uvěřili v Ježíše. Já to neumím. Mají to být nějaká zvláštní slova z nějaké modlitební knížky?
 • Obvykle odpovídám: Kdo umí běžně komunikovat s lidmi, umí to i s Bohem. Protože člověk je udělaný k Božímu obrazu.
 • Má rád vtipy, nemá rád napínavé příběhy, protože vždycky ví, jak to dopadne a jaká je pointa.
 • Bohu můžete říct všechno. Jen musíte být upřímní. Jemu nemůžete lhát.

 

Přesto je namístě se ptát jak se správně modlit. Protože mluvit s Bohem je přeci jenom trochu jiné. Když mluvíme s Pánem vesmíru.

 

Kazatel 4:17  Dej si pozor na každý krok, když jdeš do Božího domu. Pohotovější buď k slyšení než k přinášení obětí jak hlupáci; ti ani nevědí, že činí něco zlého. 5:1  Ústa spěšně neotvírej, neukvapuj se v srdci, když máš pronést slovo před Bohem; vždyť Bůh je v nebi a ty na zemi, tak ať jsou nemnohá tvá slova.

Tady nám Šalomoun zanechává varování: Dávej si pozor, co před Bohem říkáš. Za co se modlíš. Můžeš žádat před Bohem nesmysly, aniž bys věděl.

Král Šalomoun poznal, když žádal v modlitbě dobrou věc. Když začal kralovat, rozhodl se, že Bohu přinese velkou oběť mnoha tisíc zvířat. A Boha to velmi potěšilo. Ne kvůli té krvi zvířat, ale protože Šalomoun ukázal, jak mu na Bohu záleží. Tehdy se mu zjevil a ptal se: Co ti mám dát. Odstraním ti z cesty nepřátele? Učiním tě bohatým a šťastným? Chceš žít dlouhý život? To musela být bomba.. Šalomoun nepožádal o nic z toho. Jen poprosil o to, aby měl moudrost jako král Izraele. To se Bohu líbilo ještě víc. Tak že dal Šalomounovi nejenom moudrost, o kterou žádal, ale navíc všechno ostatní. Což je mimo jiné naplnění novozákonního zaslíbení, které vyslovil Ježíš:

Luk.12.31 Hledejte nejprve mé království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

Šalomoun se tedy modlil moc dobře. Žádal ty správné věci. Bůh mu přidal i to, o co nežádal. Dlouhý, plodný, klidný, šťastný život.

To mi připomíná ještě jeden příběh. Příběh rybáře, který chytil zlatou rybu. Ten Šalomounův skončil dobře. Na rozdíl od rybáře. Protože rybář si přál ne moc dobré věci.

Tak že, na tom záleží, abych se modlil správně. Nejde jenom o ta správná slova. Jde o to, aby člověk, který se modlí, měl ty správné životní postoje. Takovou modlitbu slyší Bůh.

 • Jednou někdo z učedníků, řešil zřejmě to samé dilema, jak se správně modlit a přišel za Ježíšem a prosí: Pane, nauč nás modlit se. A Ježíš učí své učedníky zvláštní modlitbu. Známe ji pod pojmem Modlitba Páně, nebo také Otčenáš.

 

 • Otče náš, který jsi v nebesích.
 • Začíná správnou adresou. Tvůj Bůh je především tvůj nebeský otec, který tě miluje jako svoje dítě. Který tě přísně vychovává a má nárok na to, aby formoval tvůj život. Není to vzdálený Jehova, není to nezainteresovaný Bůh El. Nemodli se k nikomu jinému. Než ke svému milujícímu Otci v nebi.

 

 • Posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé.
 • To jsou dvě věci, ale jedno přání. Pán Bůh je lidmi opovrhován, brán nepatřičně do úst. Lidé nedůvěřují Božím pravdám. Žijí si podle vlastní filosofie.
 • Všiml jsem si. Ve světě existuje velká opozice vůči Božím myšlenkám.
 • Když jsem hledal čemu v životě věřit, křesťanství bylo až to poslední náboženství, které jsem chtěl vyzkoušet. Proč byla ve mně taková nechuť? To je duchovní záležitost.
 • Pán Bůh hledá lidi, kteří se dobrovolně poddají jemu, jako králi svého života. Kteří dobrovolně budou žít v Božím království. Nikoli ve svém království.
 • Příchod Božího království zachraňuje každý lidský život. Ježíš řekl: Poznáte pravdu a ta vás osvobodí.
 • Život v království, to je Boží přání pro zemi i pro náš život. Dobrý modlitebník touží po tom, aby lidé žili v Božím království. Nikoliv jen to, aby se lidem dobře dařilo.
 • Jedna paní, naše známá nás požádala: Prosím vás už se za nás nemodlete. Od té doby je nám totiž hůř.

 

 • Buď vůle Tvá, jak v nebi, tak i na zemi.
 • V nebi je jediné místo kde se děje to, co Bůh chce. Ale země takové místo není. A lidem je dobře když to co je v nebi, se děje i na zemi. Považujme Boží vůli za lepší, než svou vlastní vůlí. Kdo se takto Bohu poddá. Vyjadřuje mu obrovskou důvěru. Pane, to co chceš ty je lepší, než co bych chtěl já.
 • Ježíš se v Getsemanské zahradě modlil, aby nemusel podstoupit smrt na kříži, děsilo ho to, ale pak řekl, ne má vůle, ale tvá se staň. Neumím si představit, kdyby se Ježíš v tu chvíli nepoddal.

 

 • Chléb nám dej dnes.
 • Až teprve teď přichází prosba za osobní věci. Máme se modlit za chleba. Chleba je základní potravina. Nemodli se za pečené kuře a mandlovou paštičku, ale za chleba.
 • Můžeme se modlit za věci, které potřebujeme.
 • V oblasti osobních potřeb často dochází k tomu, že nás Bůh někdy slyší a někdy neslyší. Protože je velký rozdíl mezi potřebou a lidským chtěním.

 

 • Odpusť nám naše viny. Jako i my odpouštíme naším viníkům.
 • Předposlední položka je modlitba za odpuštění, její vyslyšení má podmínku. Že i my musíme odpustit těm, kteří se proti nám provinily.
 • Do nebe neodejdou ti, co si myslí, že jsou spravedliví. Ti, kteří si myslí, že jsou lepší než druzí. Odejdou tam ti, kteří byli ospravedlnění. Ti, co poznali, že jsou hříšníci a porozuměli, že jedinou cestou z toho ven je přijmout Ježíšovu oběť. Zůstat v trvalém postoji Boží milosti. Vůči sobě i druhým.

 

 • Neuveď nás do pokušení. Zbav nás od zlého.
 • Bible říká, že Bůh nikoho nepokouší. Přesto lidí v pokušení vydává. Má na tuhle špinavou práci specialistu. Padlého anděla, dábla, kterému Pán Bůh dovolil, aby nás směl tříbit jako pšenici.

 

Lukáš 22:31  „Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici.

32  Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím.“

 

 • Zkouška slouží tomu, aby se tedy vyjevilo, co je v našem srdci a to můžeme být přikvapeni i my sami, kolik je v nás zbabělosti, sobectví, nenávisti, nebo pýchy. Teprve tehdy když něco vidíme, můžeme to začít opravovat. Bůh dopouští zkoušku tehdy, když nás vede k pokání.
 • Modleme se, abychom do takových zkoušek nepadali. Je možné mnohým zkouškám předejít. Tím, že si budeme ne pokrytecky vědomi vlastních nedokonalostí.

Závěr: Ježíš nám s touto modlitbou předal i důležité vyučování o modlitbě. Jestli se chceš modlit správně, modli se takto.

 • Měj Boha za milujícího otce.
 • Mysli v modlitbě především na jeho vůli, posvěcení, jeho království.
 • Žádej vždy milost a zůstávej v Boží milosti.
 • Pros za to, abys nebyl vystaven zkoušce svého charakteru.

4.3.2018 Co je to modlitba?

http://cirkevotevrenychdveri.cz/wp-content/uploads/2018/03/cod-březen-program.jpg

Kázání Třeboň 4.3.2018

Co je to modlitba?

Začínáme nový blok přednášek na téma modlitba. A dnes začínáme prostou otázkou. Co to je?

 • Modlitba z praslovanského slova mold. Snažně prosit, uctívat Boha. Mimo jiné jsem si uvědomil, co znamená slovo Moldan. Náš biskup se jmenuje Martin Moldan. To jsem nevěděl, jak duchovní jméno nese.
 • Modlitba je zajímavá nejenom pro křesťany. I když v jiných náboženstvích můžou mít trochu jiný význam. Buddhisté a Hinduisté když se modlí, používají modlitební mlýnky a jejich cílem není komunikace s Bohem, ale splynutí s nejvyšším bytím a tak chtějí uniknout reinkarnaci.
 • Dokonce i lidé, kteří nevěří v Boha se modlí. Podle průzkumu agentury Comres provedeném v Anglii se pravidelně modlí 20% Britů. Z toho jen 9% chodilo někam do kostela. 51% z dotázaných uvedli, že se modlí aspoň někdy. Z toho 25% z dotázaných, kteří se modlí  pravidelně, či nepravidelně byli lidé  bezvyznání.
 • Čtyřiašedesátiletý muž uváděný jako Henry, jenž se sám nepovažuje za náboženského člověka, ale za „skeptického agnostika“, přiznává, že se každou noc modlí na kolenou u své postele. V modlitbě, která zahrnuje i modlitbu Otčenáš, prosí za své blízké, trpící skupiny i sám za sebe.

Jaký k tomu mají tito lidé důvod ví jen oni sami. Možná, že si nejsou jisti, co kdyby náhodou. Může to vycházet z nějaké jejich pověry. Nebo z tradice, kterou přijali od svých rodičů.

Více než polovina Britů se modlí – i mnozí „nevěřící“

 

Křesťanská (teistická) modlitba je komunikace s Bohem.

Je to chvíle, kdy se naše ústa i srdce obrátí na Boha s otázkou, prosbou, přímluvou. Chvíle, kdy žádáme na Bohu vyslyšení, anebo odpověď.

Rozeznáváme dva základní druhy modlitby:

Modlitba ústy. Kdy na Boha hlasitě mluvím.

 • Je důležitá nejenom kvůli nám, ale i kvůli druhým, aby se druzí k nám mohli přidat. Společná modlitba je speciálně mocná. Jeden se modlí ostatní se přidají na konci slovem amen. Co znamená, tak jest. Bože souhlasím a taky se přidávám.

Matouš 18:19  Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. 20  Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“

 • Jedna sestra z naší církve často posílala „smsky“ když bylo třeba se modlit. Také měla ráda modlitební shromáždění. A měla pro to svoje vysvětlení: „Když se modlím sama, často se nic neděje, když se modlíme společně s lidmi v církvi, zažívám častěji vyslyšení modliteb.“

 Další důležitý důvod pro modlitbu nahlas, není jen, aby mi lidé rozuměli, ale aby i ďábel a vůbec celý duchovní svět, věděl, co chci říct. Modlitba bývá víc než rozhovor, je to duchovní proklamace.

 

 • Ústa jsou důležitá jako fyzický důkaz. Když vyslovujeme v modlitbě některé věci, tak je ve skutečnosti proklamujeme do fyzického i duchovního světa.
 • Slova jsou v duchovním světě brána jako skutek. Když žehnáme, když proklínáme, je to něco skutečného. Proto je důležité určité věci vyslovovat.
 • Když vedeme druhé lidi ke Kristu, vždycky je vedeme k hlasité modlitbě přijetí Ježíše jako Pána a Spasitele. Musí to být modlitba nahlas. Je to víc, než modlitba je to vyznání, před celým Duchovním světem.
 • Vyslovujeme odpuštění, ačkoliv s ním ještě zápasíme.

 

Důvodů učit se mluvit v modlitbě nahlas je dost. Mnoho lidí s tím má v církvi problémy a tak bych vás chtěl povzbudit. Učte se to, zkoušejte to.

 

Další druh modlitby: Vnitřní modlitba. Modlíme se ve svém duchu.

Existují modlitby, které nemusí být slyšet. Kdy není třeba slov.

Matouš 6:7  Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. 8  Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.

Pán Bůh ví, co chcete říct, ještě před tím, než to řeknete. Naše modlitby nemusí být vždy dokonalé. On slyší víc než slova, on nám vidí do srdce a mysli.

 • V Izraeli se jednou stalo, že byla žena, která nemohla mít děti. Jmenovala se Chana. Každý rok se svým mužem přijížděla do Jeruzaléma, aby se poklonila svému Bohu. A jeden rok ji opravdu bylo těžko. A tak si sedla v chrámu a v hořkosti se modlila. Mluvila k Bohu ve svém srdci. Tak, že nebylo slyšet její hlas. Jen ústa se jí občas pohnula. Nejvyšší kněz Elí ji pozoroval, a považoval ji za opilou. A tehdy se Chana modlila,  ve svém srdci. Slíbila Hospodinu, že první dítě zasvětí Bohu, když ji otevře lůno. A tak se stalo, že se narodil nejzbožnější muž své doby prorok Samuel.

Ještě další verš, který mluví pro tichou modlitbu:

Matouš 6:5  A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích; amen pravím vám, už mají svou odměnu. 6  Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. 7  Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. 8  Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.

 • Bůh miluje to, co je skryté. Křesťané se někdy rádi chlubí svou zbožností. Čím víc a častěji se modlí, tím mají víc zásluh. Pánem Bohem jsme přijati z milosti. Proto pozor na modlitební okázalost.

A tak naše modlitby nemusí být dokonale formulované.  Dokonce nemusí být ani slyšet. Bůh nám vidí do srdce. Když si večer sednete do křesla, zavřete oči a ponoříte se do svého nitra, mluvte s Bohem a on vás vyslyší.

 

Existuje ještě jeden druh modlitby: V Duchu svatém, ve kterém Bohu propůjčíme ústa.

Modlitba v jazycích je popsána jako jeden z duchovních darů. Sám jsem tento dar dostal už dříve a rád se modlím v jazycích. Nerozumím jim, ale věřím, že Duch nás vede do speciálních modliteb,  které by, jsme se jinak nikdy nemodlili. Modlitba v jazycích je vždy podle B. vůle.

Římanům 8:26  Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. 27  Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha; neboť Duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle.

 • Když se křesťané cítí slabí, když neví zrovna jak a za co se mají modlit. Modlitba v Duchu je vždy ideální řešení.
 • Traduje se, když šli Jižní korejci do války,. Jejich matky přišli za pastorem svého sboru a ptali se, jak se máme modlit za své syny, nevíme čemu čelí, co potřebují. Tehdy jim pastor poradil, modlete se za ně v jazycích. Ženy se pak modlily pravidelně v jazycích. Všichni ti vojáci se vrátili v pořádku domů, ani jeden z nich nezahynul.
 • Modlitba v Jazycích je jediný druh modlitby, který se může modlit jedině křesťané pokřtění v Duchu svatého. Osobně sem rád , že tento dar mám a docela často ho používám. Když jsem slabí, když nevím jak a za co prosit. Řeknu: Pane, nevím. Veď má ústa a spustím v jazycích.

Závěr:

Ježíš Kristus řekl (Matouš 7,7 – 11):

„Proste a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává a kdo hledá, nalézá a kdo tluče, tomu bude otevřeno. 

Pěstuj romantiku

Nedělní slovo Třeboň 4.2.

Dnes pokračujeme v sérii přednášek pět pilířů manželství

Prvním z nich Důvěrné přátelství

Druhý pilíř dobrého manželství  jsme nazvali – pěstuj romantiku.

Slyšel jsem vyprávění o kazateli,  Byl pozván na konferenci o mužích a ženách do jednoho cizího sboru. Rozdělil si některé semináře na muže a ženy. A muže si vzala na starost jeho žena a on se naopka vydal napospas několika desetkám žen. A celkem se mu i dařilo až došlo na dotazy a tam se jedna z žen zeptala: Jak mám být nažhavená pro svého muže, když on mi nepřipraví ty správné podmínky. On to mu vůbec nerozuměl. A tak mu ty ženy vysvětlovali, že muž očekává od své ženy, aby byla  příjemná a ochotná milenky. Když muž pro to neudělá vůbec nic.  A tak žádáme aby muži nám připravili ty správné podmínky pro naši větší ochotu.

Skutečně Muži by měli být ti, kteří připráví intimní, romantické chvíle pro svou ženu. Které pak dají růst vztahu. Božím plánem je, aby vaše manželství bylo výborné. Ale k tomu výbornému se musíme nejprve dostat.

Dnešní lekce se jmenuje. Pěstuj romantiku.

 • Pro nás muže: Co to všechno může být? Prožitek nevšední události. Kdy manželka přijde domů a manžel se chová tak, že to odpoledne proběhne příjemně. Nemusí to být spojeno vždy s něčím novým a nevšedním. Ale že žena má ten pocit, že muž se o ni stará.

Efezským 5:25  Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval,

 • Romantika a intimita je druhý nejdůležitější prvek. Hned po přátelství. Ženy potřebují, aby muž připravil půdu. Základem dobrého manželství je i dobrý sex. A ten sex máme jako povinnost vůči svému partnerovi. Ale sex bez intimního vztahu romantického vztahu je jen mechanické cvičení.

1 Korintským 7:2  Abyste se však uvarovali smilstva, ať každý má svou ženu a každá svého muže. 3  Muž ať prokazuje ženě, čím je jí povinen, a podobně i žena muži. 4  Žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže. Podobně však ani muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu.

 • Sex bez romantického intimního vztahu je jako fata morgána. Fatamorgána je něco co vidíte, ale ve skutečnosti to může být obraz něčeho, co je stovky kilometrů vzdálené.
 • Abychom si sex užili, musíme být správně naladění. A to je úkol muže. Připravit romantické chvíle. Kdy žena má ten pocit, že se muž o ni stará jako Kristus o svou církev.

 

Manželská intimita začíná romantikou v kuchyni.

Křesťané někdy žijí podle zvláštních představ. Muž hlava rodiny přijde domů, žena ho obslouží od se mezitím mrkne  na nějaký sportovní zápas. Odpočine si a pak si najdou chvilku na sex.  Tohle ale moc dobře nefunguje. Ženy mají jinou představu. Je to správné?

Jak fungovala starověká rodina? Oba dva byli v práci. Muž dělal řemeslo a žena pracovala na poli. Děti pomáhali. Kdy se stalo, že se rodina začala formovat jinak.  To přišlo s průmyslovou revolucí. Muž odešel do továrny a žena zůstala doma. A dnes je to opět jinak. Oba odchází a tak se celá rodina musí organizovat jinak.

 • Mužova romantika začíná pomáháním v kuchyni. Domácí práce jsou rovnoměrně rozvržené mezi oběma partnery. Tak aby speciálně muž myslel na svou ženu, aby měla chvíli pro sebe.
 • Ale to pěstování romantiky není jenom na muži. Žena může svého manžela povzbudit když bude v sobě pěstovat vděčnost. My muži jsme velice jednoduchá stvoření, která fungují na pochvalu.
 • Další věc jak může žena povzbudit svého muže. Je, že je konkrétní. Žena musí umět svému muži říct, co vlastně potřebuje.

 

 • Vaše manželská láska může růst. Když na tom budete pracovat. Přitom ten těžší díl je na muži aby připravoval romantické chvíle. A žena ho má svou vděčností a pochvalou povzbuzovat.

Kultivuj komunikaci

Kázání Třeboň 11.2.2018

 

Probíráme  5 sloupů dobrého manželství- Přátství s důvěrou. Pěstování romantiky.

Třetím sloupem dobrého manželství je příkaz: kultivuj komunikaci.

Nejčastější problémy  v manželství jsou kvůli špatné komunikaci.

 • Hádáme se kvůli penězům,
 • hádáme se kvůli dětem.
 • Ale nejčastější hádky máme kvůli tomu, že neumíme spolu komunikovat.

Když se vezmou muž a žena, v podstatě jsou to dva cizí lidé. A musí se naučit sžívat.  Bývalá rodina vás naučila komunikovat určitým způsobem.

 • Můžete být lidmi, kteří se spíš doma hádali. Diskutovali.
 • Můžete být lidmi, kteří spíše mlčeli, a tolik se nekomunikovalo.
 • V nové rodině si musíte vytvořit nový vztah a to je obtížné.

V manželství je obtížné komunikovat ještě z důvodu, že jsme muž a žena. A to jsou dva rozdílné světy.

 • Abychom si vůbec porozuměli, musíme přijmout fakt, že muž a žena jsou jiní.

Muži jsou spíše na vyjadřování myšlenek a popisují techniku. Ženy nejčastěji vyjadřují emoce. Nemůžeme paušalizovat. Povětšinou to však sedí.

 • Máme rádi jiné věci. Díváme se na jiný druh filmů. Jinak prožíváme svoje životy. Chceme v životě každý trochu něco jiného. To je třeba přijmout.
 • Konflikty jsou nevyhnutelné. Jsou důležitou součástí vašeho manželství. Vůbec lidského života. Když byste se dostali na pustý ostrov, i tam byste měli celou řadu vnitřních konfliktů sami se sebou.
 • Dostat se do střetu tedy není vůbec těžké. A je to běžné. Měli bychom se však naučit řešit své konflikty bez hněvu.

Hněv je nežádoucí emoce.

 • Kdysi se věřilo, že potlačovaný hněv nás poškozuje a měli bychom se naučit svůj hněv pořádně vybít. Říkalo se, že má dojít ke katarzi – Uvolni svůj hněv.
 • V jedné moderní pohádce měl král své nosiče váz, kteří mu je ve vhodnou chvíli podávali k rozbití a on si ulevil, když je rozbíjel o podlahu.
 • Čím dál více se ukazuje, že podobné myšlenky jsou spíše mýtem. Když vyjadřuješ svůj vztek, tak tě to ještě víc dopálí. Stejně jako u jiných emocí. Když začneš vyjadřovat víc vděčnost, staneš se vděčnějším, když začneš víc ventilovat radost, staneš se radostnějším. Proč by to s hněvem mělo být jiné?
 • Měl bych se tedy uprostřed hněvu zastavit a zeptat se sám sebe, proč se vlastně zlobím. A také se zeptat, čeho chci dosáhnout.
 • V manželské hádce je to důležité, protože můžete zapomenout na vlastní důvod hádky. Je důležité mít na mysli, proč se zlobím a čeho chci dosáhnout. Protože jestli důvody ke zlosti pominuly, proč pokračovat v hádce.

Minule jsme mluvili o romantice, ta je spojena s dobrou komunikací.

 • Lidé si musí umět vyjádřit vděčnost. Všimnout si toho, co druhý pro nás dělá, nestačí.
 • Musíme se naučit komunikovat o našich potřebách. Muži nebývají jasnovidci, aby věděli, co ženy chtějí. Ženy, jestli po nás něco chcete, řekněte nám to, protože nám to samo od sebe nedojde.

Jakým způsobem manželé řeší konflikty?

 1. a) Vzdáme se a ustoupíme.
 2. b) Bojujeme – O poslední slovo, o svou touhu , sen.
 3. c) Volíme kompromis. Tato cesta je cestou ještě k většímu konfliktu. Je to cesta dlužníků, když ty uděláš tohle, já udělám pro tebe zase tohle. Problém je, že se vytrácí láska. Zůstává dluh.

Jak řešit konflikt  správně podle Bible? Jak kultivovat svou komunikaci?

 • Přísloví 10:19  Mnohé mluvení nebývá bez hříchu, kdož pak zdržuje rty své, opatrný jest.
 • Problém je naše mluvení. Kdo mnoho mluví, dopouští se mnohých hříchů. Přibarvuje si, máme blízko k pomluvám, k urážkám. Když se hádáme, mluvíme obvykle hodně a pak nás často mrzí to, co jsme druhým řekli.
 • Mluvit v hněvu je nebezpečné pro vztahy. Kolikrát se manželská hádka rozhořela znovu, když jsme chtěli mít poslední slovo. Je nejlepší sklapnout.

Naším cílem ale není, přestat mluvit. Naším cílem je trochu něco jiného.

 • Jakubův 1:19  A tak, bratří moji milí, budiž každý člověk rychlý k slyšení, ale zpozdilý k mluvení, zpozdilý k hněvu.
 • Když přestaneš mluvit, zároveň se ti stane, že se ti otevřou uši, abys porozuměl, co ti chce tvůj protějšek říct.
 • Je zajímavá myšlenka, že nám Bůh dal dvě uši a jednu pusu.

Naslouchání je nejdůležitější vlastnost v komunikaci. Naslouchání komunikaci kultivuje.

Když nasloucháme: Dáváme najevo, že nám na druhém záleží. Že nás zajímá, co říká. To ocení zejména ženy u svých mužů. Ty často potřebují tento druh komunikace.

Moje žena si u mě často stěžuje, že nejsem moc přítomen, když jsem s ní. Ne vždy, když muž mlčí, má jeho žena jeho plnou pozornost. Pokud tu pozornost má. Komunikujeme lépe. Víc si porozumíme.

Jak kultivovat komunikaci? — Mlč a naslouchej.