Kázání 11.3.2018

Předmět: Modlitba                        Téma: Jak se správně modlit?

 • Tuhle otázku slýchávám často, zejména u lidí, kteří čerstvě uvěřili v Ježíše. Já to neumím. Mají to být nějaká zvláštní slova z nějaké modlitební knížky?
 • Obvykle odpovídám: Kdo umí běžně komunikovat s lidmi, umí to i s Bohem. Protože člověk je udělaný k Božímu obrazu.
 • Má rád vtipy, nemá rád napínavé příběhy, protože vždycky ví, jak to dopadne a jaká je pointa.
 • Bohu můžete říct všechno. Jen musíte být upřímní. Jemu nemůžete lhát.

 

Přesto je namístě se ptát jak se správně modlit. Protože mluvit s Bohem je přeci jenom trochu jiné. Když mluvíme s Pánem vesmíru.

 

Kazatel 4:17  Dej si pozor na každý krok, když jdeš do Božího domu. Pohotovější buď k slyšení než k přinášení obětí jak hlupáci; ti ani nevědí, že činí něco zlého. 5:1  Ústa spěšně neotvírej, neukvapuj se v srdci, když máš pronést slovo před Bohem; vždyť Bůh je v nebi a ty na zemi, tak ať jsou nemnohá tvá slova.

Tady nám Šalomoun zanechává varování: Dávej si pozor, co před Bohem říkáš. Za co se modlíš. Můžeš žádat před Bohem nesmysly, aniž bys věděl.

Král Šalomoun poznal, když žádal v modlitbě dobrou věc. Když začal kralovat, rozhodl se, že Bohu přinese velkou oběť mnoha tisíc zvířat. A Boha to velmi potěšilo. Ne kvůli té krvi zvířat, ale protože Šalomoun ukázal, jak mu na Bohu záleží. Tehdy se mu zjevil a ptal se: Co ti mám dát. Odstraním ti z cesty nepřátele? Učiním tě bohatým a šťastným? Chceš žít dlouhý život? To musela být bomba.. Šalomoun nepožádal o nic z toho. Jen poprosil o to, aby měl moudrost jako král Izraele. To se Bohu líbilo ještě víc. Tak že dal Šalomounovi nejenom moudrost, o kterou žádal, ale navíc všechno ostatní. Což je mimo jiné naplnění novozákonního zaslíbení, které vyslovil Ježíš:

Luk.12.31 Hledejte nejprve mé království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

Šalomoun se tedy modlil moc dobře. Žádal ty správné věci. Bůh mu přidal i to, o co nežádal. Dlouhý, plodný, klidný, šťastný život.

To mi připomíná ještě jeden příběh. Příběh rybáře, který chytil zlatou rybu. Ten Šalomounův skončil dobře. Na rozdíl od rybáře. Protože rybář si přál ne moc dobré věci.

Tak že, na tom záleží, abych se modlil správně. Nejde jenom o ta správná slova. Jde o to, aby člověk, který se modlí, měl ty správné životní postoje. Takovou modlitbu slyší Bůh.

 • Jednou někdo z učedníků, řešil zřejmě to samé dilema, jak se správně modlit a přišel za Ježíšem a prosí: Pane, nauč nás modlit se. A Ježíš učí své učedníky zvláštní modlitbu. Známe ji pod pojmem Modlitba Páně, nebo také Otčenáš.

 

 • Otče náš, který jsi v nebesích.
 • Začíná správnou adresou. Tvůj Bůh je především tvůj nebeský otec, který tě miluje jako svoje dítě. Který tě přísně vychovává a má nárok na to, aby formoval tvůj život. Není to vzdálený Jehova, není to nezainteresovaný Bůh El. Nemodli se k nikomu jinému. Než ke svému milujícímu Otci v nebi.

 

 • Posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé.
 • To jsou dvě věci, ale jedno přání. Pán Bůh je lidmi opovrhován, brán nepatřičně do úst. Lidé nedůvěřují Božím pravdám. Žijí si podle vlastní filosofie.
 • Všiml jsem si. Ve světě existuje velká opozice vůči Božím myšlenkám.
 • Když jsem hledal čemu v životě věřit, křesťanství bylo až to poslední náboženství, které jsem chtěl vyzkoušet. Proč byla ve mně taková nechuť? To je duchovní záležitost.
 • Pán Bůh hledá lidi, kteří se dobrovolně poddají jemu, jako králi svého života. Kteří dobrovolně budou žít v Božím království. Nikoli ve svém království.
 • Příchod Božího království zachraňuje každý lidský život. Ježíš řekl: Poznáte pravdu a ta vás osvobodí.
 • Život v království, to je Boží přání pro zemi i pro náš život. Dobrý modlitebník touží po tom, aby lidé žili v Božím království. Nikoliv jen to, aby se lidem dobře dařilo.
 • Jedna paní, naše známá nás požádala: Prosím vás už se za nás nemodlete. Od té doby je nám totiž hůř.

 

 • Buď vůle Tvá, jak v nebi, tak i na zemi.
 • V nebi je jediné místo kde se děje to, co Bůh chce. Ale země takové místo není. A lidem je dobře když to co je v nebi, se děje i na zemi. Považujme Boží vůli za lepší, než svou vlastní vůlí. Kdo se takto Bohu poddá. Vyjadřuje mu obrovskou důvěru. Pane, to co chceš ty je lepší, než co bych chtěl já.
 • Ježíš se v Getsemanské zahradě modlil, aby nemusel podstoupit smrt na kříži, děsilo ho to, ale pak řekl, ne má vůle, ale tvá se staň. Neumím si představit, kdyby se Ježíš v tu chvíli nepoddal.

 

 • Chléb nám dej dnes.
 • Až teprve teď přichází prosba za osobní věci. Máme se modlit za chleba. Chleba je základní potravina. Nemodli se za pečené kuře a mandlovou paštičku, ale za chleba.
 • Můžeme se modlit za věci, které potřebujeme.
 • V oblasti osobních potřeb často dochází k tomu, že nás Bůh někdy slyší a někdy neslyší. Protože je velký rozdíl mezi potřebou a lidským chtěním.

 

 • Odpusť nám naše viny. Jako i my odpouštíme naším viníkům.
 • Předposlední položka je modlitba za odpuštění, její vyslyšení má podmínku. Že i my musíme odpustit těm, kteří se proti nám provinily.
 • Do nebe neodejdou ti, co si myslí, že jsou spravedliví. Ti, kteří si myslí, že jsou lepší než druzí. Odejdou tam ti, kteří byli ospravedlnění. Ti, co poznali, že jsou hříšníci a porozuměli, že jedinou cestou z toho ven je přijmout Ježíšovu oběť. Zůstat v trvalém postoji Boží milosti. Vůči sobě i druhým.

 

 • Neuveď nás do pokušení. Zbav nás od zlého.
 • Bible říká, že Bůh nikoho nepokouší. Přesto lidí v pokušení vydává. Má na tuhle špinavou práci specialistu. Padlého anděla, dábla, kterému Pán Bůh dovolil, aby nás směl tříbit jako pšenici.

 

Lukáš 22:31  „Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici.

32  Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím.“

 

 • Zkouška slouží tomu, aby se tedy vyjevilo, co je v našem srdci a to můžeme být přikvapeni i my sami, kolik je v nás zbabělosti, sobectví, nenávisti, nebo pýchy. Teprve tehdy když něco vidíme, můžeme to začít opravovat. Bůh dopouští zkoušku tehdy, když nás vede k pokání.
 • Modleme se, abychom do takových zkoušek nepadali. Je možné mnohým zkouškám předejít. Tím, že si budeme ne pokrytecky vědomi vlastních nedokonalostí.

Závěr: Ježíš nám s touto modlitbou předal i důležité vyučování o modlitbě. Jestli se chceš modlit správně, modli se takto.

 • Měj Boha za milujícího otce.
 • Mysli v modlitbě především na jeho vůli, posvěcení, jeho království.
 • Žádej vždy milost a zůstávej v Boží milosti.
 • Pros za to, abys nebyl vystaven zkoušce svého charakteru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *