http://cirkevotevrenychdveri.cz/wp-content/uploads/2018/03/cod-březen-program.jpg

Kázání Třeboň 4.3.2018

Co je to modlitba?

Začínáme nový blok přednášek na téma modlitba. A dnes začínáme prostou otázkou. Co to je?

 • Modlitba z praslovanského slova mold. Snažně prosit, uctívat Boha. Mimo jiné jsem si uvědomil, co znamená slovo Moldan. Náš biskup se jmenuje Martin Moldan. To jsem nevěděl, jak duchovní jméno nese.
 • Modlitba je zajímavá nejenom pro křesťany. I když v jiných náboženstvích můžou mít trochu jiný význam. Buddhisté a Hinduisté když se modlí, používají modlitební mlýnky a jejich cílem není komunikace s Bohem, ale splynutí s nejvyšším bytím a tak chtějí uniknout reinkarnaci.
 • Dokonce i lidé, kteří nevěří v Boha se modlí. Podle průzkumu agentury Comres provedeném v Anglii se pravidelně modlí 20% Britů. Z toho jen 9% chodilo někam do kostela. 51% z dotázaných uvedli, že se modlí aspoň někdy. Z toho 25% z dotázaných, kteří se modlí  pravidelně, či nepravidelně byli lidé  bezvyznání.
 • Čtyřiašedesátiletý muž uváděný jako Henry, jenž se sám nepovažuje za náboženského člověka, ale za „skeptického agnostika“, přiznává, že se každou noc modlí na kolenou u své postele. V modlitbě, která zahrnuje i modlitbu Otčenáš, prosí za své blízké, trpící skupiny i sám za sebe.

Jaký k tomu mají tito lidé důvod ví jen oni sami. Možná, že si nejsou jisti, co kdyby náhodou. Může to vycházet z nějaké jejich pověry. Nebo z tradice, kterou přijali od svých rodičů.

Více než polovina Britů se modlí – i mnozí „nevěřící“

 

Křesťanská (teistická) modlitba je komunikace s Bohem.

Je to chvíle, kdy se naše ústa i srdce obrátí na Boha s otázkou, prosbou, přímluvou. Chvíle, kdy žádáme na Bohu vyslyšení, anebo odpověď.

Rozeznáváme dva základní druhy modlitby:

Modlitba ústy. Kdy na Boha hlasitě mluvím.

 • Je důležitá nejenom kvůli nám, ale i kvůli druhým, aby se druzí k nám mohli přidat. Společná modlitba je speciálně mocná. Jeden se modlí ostatní se přidají na konci slovem amen. Co znamená, tak jest. Bože souhlasím a taky se přidávám.

Matouš 18:19  Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. 20  Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“

 • Jedna sestra z naší církve často posílala „smsky“ když bylo třeba se modlit. Také měla ráda modlitební shromáždění. A měla pro to svoje vysvětlení: „Když se modlím sama, často se nic neděje, když se modlíme společně s lidmi v církvi, zažívám častěji vyslyšení modliteb.“

 Další důležitý důvod pro modlitbu nahlas, není jen, aby mi lidé rozuměli, ale aby i ďábel a vůbec celý duchovní svět, věděl, co chci říct. Modlitba bývá víc než rozhovor, je to duchovní proklamace.

 

 • Ústa jsou důležitá jako fyzický důkaz. Když vyslovujeme v modlitbě některé věci, tak je ve skutečnosti proklamujeme do fyzického i duchovního světa.
 • Slova jsou v duchovním světě brána jako skutek. Když žehnáme, když proklínáme, je to něco skutečného. Proto je důležité určité věci vyslovovat.
 • Když vedeme druhé lidi ke Kristu, vždycky je vedeme k hlasité modlitbě přijetí Ježíše jako Pána a Spasitele. Musí to být modlitba nahlas. Je to víc, než modlitba je to vyznání, před celým Duchovním světem.
 • Vyslovujeme odpuštění, ačkoliv s ním ještě zápasíme.

 

Důvodů učit se mluvit v modlitbě nahlas je dost. Mnoho lidí s tím má v církvi problémy a tak bych vás chtěl povzbudit. Učte se to, zkoušejte to.

 

Další druh modlitby: Vnitřní modlitba. Modlíme se ve svém duchu.

Existují modlitby, které nemusí být slyšet. Kdy není třeba slov.

Matouš 6:7  Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. 8  Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.

Pán Bůh ví, co chcete říct, ještě před tím, než to řeknete. Naše modlitby nemusí být vždy dokonalé. On slyší víc než slova, on nám vidí do srdce a mysli.

 • V Izraeli se jednou stalo, že byla žena, která nemohla mít děti. Jmenovala se Chana. Každý rok se svým mužem přijížděla do Jeruzaléma, aby se poklonila svému Bohu. A jeden rok ji opravdu bylo těžko. A tak si sedla v chrámu a v hořkosti se modlila. Mluvila k Bohu ve svém srdci. Tak, že nebylo slyšet její hlas. Jen ústa se jí občas pohnula. Nejvyšší kněz Elí ji pozoroval, a považoval ji za opilou. A tehdy se Chana modlila,  ve svém srdci. Slíbila Hospodinu, že první dítě zasvětí Bohu, když ji otevře lůno. A tak se stalo, že se narodil nejzbožnější muž své doby prorok Samuel.

Ještě další verš, který mluví pro tichou modlitbu:

Matouš 6:5  A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích; amen pravím vám, už mají svou odměnu. 6  Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. 7  Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. 8  Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.

 • Bůh miluje to, co je skryté. Křesťané se někdy rádi chlubí svou zbožností. Čím víc a častěji se modlí, tím mají víc zásluh. Pánem Bohem jsme přijati z milosti. Proto pozor na modlitební okázalost.

A tak naše modlitby nemusí být dokonale formulované.  Dokonce nemusí být ani slyšet. Bůh nám vidí do srdce. Když si večer sednete do křesla, zavřete oči a ponoříte se do svého nitra, mluvte s Bohem a on vás vyslyší.

 

Existuje ještě jeden druh modlitby: V Duchu svatém, ve kterém Bohu propůjčíme ústa.

Modlitba v jazycích je popsána jako jeden z duchovních darů. Sám jsem tento dar dostal už dříve a rád se modlím v jazycích. Nerozumím jim, ale věřím, že Duch nás vede do speciálních modliteb,  které by, jsme se jinak nikdy nemodlili. Modlitba v jazycích je vždy podle B. vůle.

Římanům 8:26  Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. 27  Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha; neboť Duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle.

 • Když se křesťané cítí slabí, když neví zrovna jak a za co se mají modlit. Modlitba v Duchu je vždy ideální řešení.
 • Traduje se, když šli Jižní korejci do války,. Jejich matky přišli za pastorem svého sboru a ptali se, jak se máme modlit za své syny, nevíme čemu čelí, co potřebují. Tehdy jim pastor poradil, modlete se za ně v jazycích. Ženy se pak modlily pravidelně v jazycích. Všichni ti vojáci se vrátili v pořádku domů, ani jeden z nich nezahynul.
 • Modlitba v Jazycích je jediný druh modlitby, který se může modlit jedině křesťané pokřtění v Duchu svatého. Osobně sem rád , že tento dar mám a docela často ho používám. Když jsem slabí, když nevím jak a za co prosit. Řeknu: Pane, nevím. Veď má ústa a spustím v jazycích.

Závěr:

Ježíš Kristus řekl (Matouš 7,7 – 11):

„Proste a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává a kdo hledá, nalézá a kdo tluče, tomu bude otevřeno. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *