Bůh je dobrý?!!!!!

Dnes budeme pokračovat v  přednáškách na téma, proč existuje zlo.

 • V té první přednášce jsme zdůraznili, že zlo není nic jiného, než nepřítomnost Boha. A mluvili jsme o tom, jak se to stalo, že se Pán Bůh člověku vytratil ze života. Člověk vypadl z ráje pro možnost volby volit dobré, nebo zlé. A tak mu Bůh dává volnost.
 • V té druhé přednášce mluvil Milan o tom, že člověk je zlý, tíhne ke zlému. Zlobit se lidé nemusí učit, to umí od své přirozenosti.
 • A dnes Budeme mluvit o tom, že Bůh je naopak dobrý.

 

 • Tak jako se člověk nemusí učit být zlý, tak se Bůh nemusí učit být dobrý. Je to jeho charakteristika. Nemusí se učit soucitu, spravedlnosti, pokoře, to vše je v základu jeho osobnosti. Každý jeho nápad, jeho myšlenka je bez poskvrny. Vše co vymyslí je dotčeno jeho dobrotou. A to dokonce, i když nás trestá. Zároveň vymýšlí plán, jak nás osvobodit. 

Jeremjáš 29:11  Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.

 • Pán Bůh je dobrý hlavně ve vztahu vůči svému lidu. Těm, kteří ho poslouchají.
 • Ježíš řekl, že Bůh jediný je dobrý. Kromě něj nikdo nedosahuje Božích standardů.

Matouš 19:16  A hle, kdosi k němu přišel a zeptal se ho: „Mistře, co dobrého mám udělat, abych získal věčný život?“ 17  On mu řekl: „Proč se mě ptáš na dobré? Jediný je dobrý! A chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání!“

Jakubův 1:17 (Studijní Bible): „Každé dobré dání a každý dokonalý dar je shůry, sestupuje od Otce světel, u něhož není proměny ani zatmění z odvrácení. “

 • Křesťané často Boha z něčeho podezřívají. Nejčastěji z toho, že to s námi nemyslí dobře. To se stávalo i mě.  Kdysi jsem si udělal Biblickou studii o tom jaký Bůh je, a zjistil, že Bůh je zkrátka dobrý.  Přijal jsem tuto skutečnost jako své „dogma“, pravdu, s kterou nic nepohne. On mě miluje, on je dokonale dobrý, všechno co se rozhodne dělat v mém životě je dobré. Cokoli dopustí je dobré. Začal jsem tedy Bohu velmi důvěřovat (v horších i lepších dobách).

 

 • Všechno k čemu nás vede Bůh a co po nás chce, povede k dobrému.  Důvěřujme Bohu, nenechme si vnutit myšlenku, že se na něj nemůžete spolehnout.

 

 • To přesně dělal král David ve svém životě. Ať se mu vedlo dobře nebo špatně, věděl, že Bůh je dobrý a vždy se poddával jeho vůli. Přečtěte si příběh jeho života.
 • Svoji důvěru k Bohu popsal v 23. žalmu.

Žalmy 23:1  Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. 2  Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, 3  naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. 4  I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. 5  Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.6  Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

 • Až vás přepadnou strachy a starosti. Začněte s myšlenkou, že Bůh je dobrý a jste plně v jeho rukou. A váš strach se rozplyne.

 

Bůh je dobrý, neznamená, že je hodný.

Žít bez Boha znamená nemít od Boha žádnou korekci života. Vše co se děje v životě bezbožníka, je náhoda, výsledek jeho dobrých nebo špatných rozhodnutí.  Jediné co přiměje Boha zasáhnout do života těchto lidí, když se Boží lid za ně modlí.

Žít s Bohem naopak sebou nese velkou Boží korekci.

Židům 12:6  Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá každého, koho přijímá za syna.´ 7  Podvolujte se jeho výchově; Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? 8  Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti. 9  Naši tělesní otcové nás trestali, a přece jsme je měli v úctě; nemáme být mnohem víc poddáni tomu Otci, který dává Ducha a život? 10  A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas, kdežto nebeský Otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. 11  Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli.

Boží dobrota vůči nám se může projevovat zvláštním způsobem. Ne moc příjemným. Přesto jde o dobro.

V posledních 50 letech došlo k velké změně v oblasti výchovy. Začal se dávat velký důraz na antiautoritativní výchovu. Na dítě se nekřičí. Ponechává se mu možnost volby, dítě se netrestá. Zdá se, že je to lidštější. Děti mají šťastné dětství.  Ale co toto dobré udělalo s jejich charakterem?  Děti neznají pojem disciplína, nemají hranice, zhrubli, jsou sobecké, neumí se chovat. Učitelé si dnes stěžují na jejich chování. Tak nevím, jestli jsme tím dobrým našim dětem nakonec neublížili.

 

Jeho dobrota k nám může mít mnohé podoby:

Josef byl vyslán do Egypta, jeho vlastní bratři ho prodali. V Egyptě mu Bůh požehnal, že se stal v Potifarově domě první z otroků. Později byl křivě obviněn a dostal se do vězení, ale tam mu znovu Bůh žehná, stává se pomocníkem žalářníka. Ve vězení vykládá sny dvěma mužům. Jeden je popraven a druhý dostane zpět svůj úřad, ten na něj zapomene až do chvíle, co má Faraon sen a tehdy Josef opouští vězení a stává se druhým po faraonovi. Josef to nakonec viděl jako Boží záměr.

V Izraeli byl dobrý král, který se jmenoval Chizkiáš. Po dlouhé řadě špatných králů. A tento král dělal samé dobré věci. I přesto, že byl velmi zbožný a dobrý král, se mu stalo, že smrtelně onemocněl a ještě dostal slovo od Boha: Zařiď své věci, zemřeš. On se modlil o zachování života. V slzách prosil Boha. A Bůh se ustrnul a daroval mu ještě 15 let života. V této době Chizkiáš odpadl od Boha a také zplodil jednoho z nejhorších Izraelských králů. Napadá mě, že by pro Chizkiáše bylo lepší, kdyby přijal svou předčasnou smrt, jako nejlepší variantu.

A tak přijměme do svého života myšlenku, že Bůh je dobrý. Myslí vždy na naše dobro. Pamatujme na to, hlavně v dobách, kdy se vám zrovna nedaří, když jste nemocní, když zažíváte neúspěch.  Myslete na to i ve chvíli, kdy vám smrt klepe na dveře.

 • V důvěře se poddejte Boží vůli, protože chvíle neúspěchu mohou být chvíle požehnání pro váš další život.
 • Poddat se Boží vůli, neznamená vždy poddat se okolnostem. Učíme se překonávat překážky, překonávat svoje handicapy. V tom všem nás Bůh učí vítězit.
 • Židé jsou požehnaným národem, který byl a je často zkoušen. Ve světě ale není žádný jemu podobný.

Závěr:

Bůh je dobrý, má svůj plán s tvým životem a ten je dobrý!

Chtěl bych nás přivést k absolutní důvěře v Pána Boha.

 • A co když na mě zapomene?
 • A co když je mu jedno co se se mnou děje?
 • A co když se na něj nemůžu spolehnout?

To jsou liché myšlenky, pokud víte jako já, že Bůh je dobrý.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *