Jaký příběh chceš o sobě vyprávět? 21.10. 2018

21.10.2018  Pět otázek na B. vůli. Otázka č. 2: Jaký příběh chceš o sobě vyprávět.

Minulý týden jsme začali s novým blokem vyučování.  Který jsem nazval pět otázek na B. vůli. Je to vlastně, pět otázek týkající se naší budoucnosti.  Jsou to, otázky, které bychom měli nejdřív položit sami sobě dřív, než se Boha začneme ptát na naši budoucnost.

Pokračovat ve čtení „Jaký příběh chceš o sobě vyprávět? 21.10. 2018“

Bojíš se ztráty kontroly? 7.10. 2018

Přednáška Třeboň 7.10.2018 Bojíš se ztráty kontroly

Dnes začínáme novou sérií přednášek, která poběží až do poloviny listopadu.  Ta série se bude zabývat jednou otázkou: Jak poznat Boží vůli pro můj život?

Křesťané i nekřesťané se zajímají o svou budoucnost. Rádi bychom nahlédli Pánu Bohu pod pokličku a zjistili, co bude za pět, deset let. Abychom se mohli dobře rozhodovat.

Duchovně založení lidé, často hledají  budoucnost v různé magii.

 • Házejí si korunou, věští z karet, věštby a horoskopy jsou dnes pořád dobrým obchodem.

Mnozí se nespokojí se čtením budoucnosti, ale chtějí ji i aktivně ovlivnit.

 • Jeden přítel často kupuje věci na E-bay. Zjistil, že jedna z nejprodávanějších věcí je soška sv. Josefa. Která má údajně přinášet štěstí. Dole pod tématem jsou zveřejněny různé recenze a byl tam muž, který nemohl prodat svůj dům. Tak si koupil sošku sv. Josefa, zakopal ji na zahradě a do týdne ho východně prodal.
 • Problém s magií není ten, že by nefungovala, ale nefunguje vždycky. Je to tak padesát na padesát. Tedy buď se to splní, nebo nesplní.

Křesťané často dělají něco podobného.

 • Jako mladý křesťan jsem často hledal Boží vůli, tak, že jsem namátkou otevřel Bibli a poslepu jsem zapíchl prst do textu. Verš, který byl takto označen, jsem považoval za Boží vůli. Někdy jsem se trefil, někdy to ke mně nemluvilo, někdy se mi odpověď nelíbila. Proto jsem to zkoušel znovu. Což mimo jiné ukazuje na to, že jsem ve skutečnosti hledal to, co jsem sám chtěl.
 • Náš bývalý biskup nám vyprávěl příběh. Byl muž, který takto hledal B. vůli. Jednou se mu stalo, že vložil prst na verš: Jidáš šel a oběsil se. Muž přemýšlel a potřeboval to trochu objasnit, tak znovu otevřel bibli a zapíchl prst. Tam byl verš. Jdi a jednej také tak. Rozhodl se zkusit štěstí potřetí. Na místě kam ukazoval prst bylo napsáno: Co činíš, čiň spěšně. Pán Bůh má smysl pro humor. Muž, myslím, už nikdy nehledal B. vůli tímto způsobem.
 • Mnoho křesťanů má svoje modlitby na konkrétní situace. Věří, když něco Bohu řeknou určitým způsobem, že Bůh je vyslyší. Jsou to takové rituální modlitby. Ve skutečnosti ale nezáleží tolik na tom, co Bohu řekneme, ale na tom, jak to ve své hlavě myslíme. I když modlitba je důležitá. Je třeba s Pánem Bohem mluvit. Přesto slova nejsou až tak důležitá

Matouš 6:7  Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. 8Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.

V tomto bloku vyučování se budeme zabývat pěti otázkami, které bychom měli položit sami sobě, ještě dřív, než se začneme Boha ptát, na budoucnost. Na jeho vůli.  Ve skutečnosti s hledáním Boží vůle souvisí víc, než si myslíme. Protože když si na tyto otázky odpovíme správně. Pak by nalezení B. vůle pro život neměl být už takový  problém.

 1. Bojím se ztráty kontroly?
 2. Jaký příběh chceš o sobě vyprávět?
 3. Jsi připraven naslouchat?
 4. Je to opravdu moudré?
 5. Proč děláš, to co děláš?

Bůh je osoba, která nám opravdu přeje a jeho přáním je, aby se nám vedlo dobře. Hlavním zdrojem poznávání jeho vůle Bible. Tam se dozvíme 99,9% toho, co si Bůh přeje, abychom dělali. Někdy nám to ale nestačí. Chceme znát víc. Abychom hledali správně, potřebujeme si odpovědět na těch pět otázek, ještě dříve, než se začneme ptát Boha.

Dnes se budeme zabývat otázkou číslo jedna:

Bojíš se ztráty kontroly?

 • Jak už jsem řekl na začátku. Někdy hledáme Boží vůli nevhodným způsobem. Ve skutečnosti si na hledání B. vůle hrajeme. Jen chceme potvrdit to, co chceme udělat. Když jsem zabodával svůj prst do Bible, hledal jsem verše, které se mi budou líbit. Hledáme nějaké znamení, které nám potvrdí to, co chceme udělat.

Lukáš 18:18  Jeden z předních mužů se ho otázal: „Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“ 19  Ježíš mu řekl: „Proč mi říkáš `dobrý´? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. 20  Přikázání znáš: Nezcizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, cti otce svého i matku.“ 21  On řekl: „To všechno jsem dodržoval od svého mládí.“ 22  Když to Ježíš uslyšel, řekl mu: „Jedno ti ještě schází. Prodej všechno co máš, rozděl chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!“ 23  On se velice zarmoutil, když to slyšel, neboť byl velmi bohatý.

 • Muž hledal Boží vůli. Ježíš odkázal na Bibli, ale nebyl spokojen a tak Ježíš pokračuje. Toto není odpověď pro každého. Tento muž měl jeden problém. Měl něco, na co spoléhal víc než na pána Boha.  Jeho majetek byl:  Jeho jistotou. Zdrojem jeho bezpečí, Zdroj jeho kontroly nad životem.

Křesťanská víra stojí na odevzdání kontroly nad svým životem pánu Bohu.

 • Jeden kazatel při kázání na toto téma použil hezký obraz: Požádal jsem Boha, aby seděl v mém autě jako řidič, a já budu sedět vedle jako spolujezdec. Řiď ho Bože tam, kam chceš. Dokážeme něco takového v našem životě?  Proč ne?  Důvod je jednoduchý. Protože Bohu nedůvěřujeme.

 

 • Možná je tu dnes někdo, kdo si svou důvěru k Bohu teprve buduje. Tvá důvěra teprve roste. To není nic špatného. Když si odpovím poctivě na otázku, nakolik Bohu důvěřujeme, tak většina z nás dojde k tomu, že tato důvěra není absolutní u nikoho.

 

 • Bůh nás ale chce přivést do bodu, že naše důvěra vyroste natolik. Že mu klidně popustíš volant svého života a řekneš, řiď ho Bože. Ty jsi lepší řidič, než jsem já.

Rád bych vám přečet ještě jeden verš z Bible, abychom pochopili, že Bohu je možné důvěřovat. Často Boha totiž podezříváme z toho, že je k nám necitlivý, že ho nezajímáme, že mu na nás nezáleží.

Ten verš, který přečtu je z knihy proroka Jeremiáše. Ta kniha popisuje jedno složité období Izraele.  Izraelci se dlouhodobě moc neptali na Boží věci. Opouštěli Boha, chodili k jiným. Nedbali na zákon a tak se Bůh rozhodl, že budou přemístěni do Babylonu. Došlo k bitvě a Izrael prohrál.  Tehdy Izraelci hledali B. vůli a chtěli slyšet, že Bůh je vrátí zpět, do jejich zaslíbené země. Chodili i proroci, kteří jim prorokovali, co chtěli slyšet. Ale Bůh skrze Jeremiáše k nim mluvil, aby nedoufali v brzký návrat a zařídili se v Babyloně po svém. Protože je Bůh vysvobodí, ale až za 70 let. Pak jim říká ten nádherný verš. Který vybízí Izraelce k důvěře.

Jeremjáš 29:11  Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.

Bůh to s námi myslí dobře. Myslí na náš pokoj, ne na naše zlo. Proto, nechat se vést Bohem je základní předpoklad pro poznání Boží vůle. Někdy hledáš jen potvrzení. Chceš slyšet jen určité věci. Pak nepočítej s tím, že k tobě Bůh bude mluvit. On má na to, aby vedl tvůj život. Ty mu prostě jen bezmezně důvěřuj.

My chceme znát budoucnost kvůli tomu, abychom neztratili kontrolu nad svým životem.  Evropská kultura je postavená na kontrole života.

 • Když už lidé nevěří na věštění, pořád si dělají předběžné výzkumy vývoje, trhu, společnosti, volební preference. Zkoumají pravděpodobné scénáře. Bůh nás ale vede k důvěře v jeho vedení.

Jób 29:2  „Kéž by mi bylo jako za předešlých měsíců, jako za dnů, kdy mě Bůh střežil, 3  kdy jeho kahan mi nad hlavou zářil a já jsem temnotou šel v jeho světle,

Job, když chodil s Bohem, vzpomíná, že mu Boží kahan svítil nad hlavou. My si všichni představíme pořádnou čelovku, která svítí hodně daleko. Nejlépe halogen. Kahan svítí jen na pár kroků. Bůh rozhodně neřekl Jobovi o jeho zkoušce. Tak daleko Jobovi nedal vidět. Přesto Job měl určité množství světla Božího. Viděl dopředu a byl s tím spokojen, protože Bohu důvěřoval. A to dokonce uprostřed všeho co ho potkalo.

A já se tě ptám? Pokud chceš dát Bohu otázku na tvou vlastní budoucnost. Důvěřuješ mu?

Jeremjáš 29:11  Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.

 

O pokladu ukrytém v poli

Přednáška Třeboň 30.9. 2018

O pokladu ukrytém v poli

Dnes budeme mluvit opět na téma: Ježíšovy „fiction story“. Ježíš často a rád vyprávěl lidem příběhy, které se nikdy nestaly, přesto je v nich ukrytá pravda. Těmto pohádkám pro dospělé říkáme podobenství. Obraz, který je podobný něčemu o čem Ježíš chtěl mluvit, ale kdyby věci řekl rovnou, nikdo by mu nerozuměl. Informace, důležité principy schoval do těchto příběhů a my je můžeme objevovat.

Matouš 13:44  „Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole. 45  Anebo je království nebeské jako když obchodník, který kupuje krásné perly, 46  objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji.

Dvě podobenství vedle sebe, Obě vyjadřují stejnou myšlenku.  Někdo nalezne něco vzácného a prodá všechno co má, aby mohl koupit tu vzácnou věc.  Ten první člověk se chová jako podvodník. Když nalezl poklad na cizím poli, ukryl ho a koupil to pole. Podvedl původního majitele, kterého na svůj nález rozhodně neupozornil. Myslím, že muž byl opatrný, kdyby poklad jenom sebral, mohl ho někdo vidět a musel by ho vrátit. Takhle si celou záležitost pojistil. Teď bylo pole jeho, a co na něm najde je také oficiálně jeho. Ruku na srdce, kdo z nás hříšníků by tohle neudělal stejně. Když jde o poklad. Všichni bychom měli stejné pokušení.

Tím příběhem Chtěl Ježíš říci:

 1. Být v Božím království, znamená být vítězem jackpotu.

Co všechno dostáváme v Kristu?

 • Můžeme postavit život na dobrý základ. Všichni co dělají něco špatně, nemají dobré spaní. Všichni chceme žít dobrý život. I ten největší zločinec, nemá dobré pocity z toho, co dělá. Často ale nevíme, jak žít. Nikdo nám to neřekl ani neukázal. Čteme různé filosofické knihy. Návody na život. Žít v Božím království znamená: Sáhnout si na Boží srdce. Spojit se s ním. Dosáhnout uspokojení.
 • Můžeme se nechat smířit s Bohem. Ve všech náboženstvích si lidé chtěli naklonit Bohy. I když hodně obětovali, nebylo tak jisté, že smíření s nimi skutečně dosáhnou.

Nekřesťané svým způsobem života žijí jako B. nepřátelé. (To neříkám já, ale Bible.) Ne, že by to tak chtěli, nebo plánovali, ale už se do nepřátelství s Bohem narodili.  V evangeliu se nám nabízí smíření s Bohem. Apoštol Pavel napsal: „Bůh nám apoštolům uložil sloužit tomuto smíření.“

 • Můžeme získat přístup k věčnému životu. To už je velká síla. Kdo ví, co bude po smrti? Tím se trápí většina lidí. Smrt je smutná záležitost. Jaký smysl dává dobrý, nebo špatný život, když jednou zemřeme? Je to úplně jedno jak jsme žili. Kdo získá Krista, získal přístup k věčnému životu.

2. Získání toho pokladu tě bude stát všechno, co máš.

Podobenství říká, že dostáváš vzácnou věc, která tě bude stát všechno, co máš, abys ji získal.

 • Dostal jsi poklady zadarmo. Díky Ježíšově oběti, není už třeba nic dodávat. Vstup do Božího království je zadarmo, ale udržet se v něm tě bude stát všechno, co máš.

Žít v Božím království totiž od nás očekává postoj: On bude králem a ty služebníkem. On je Pán a ty jsi poddaný. Pána Boha poslouchat je pro lidskou náturu to nejtěžší v životě.

Křesťané platí cenu:

 • Jsou finančně štědří.
 • Věnují se životu v církvi, i když je to časově náročné.
 • Věnují svůj čas modlitbám.
 • Věří navzdory odporu okolí.
 • Žijí život lásky, i když se tím vystavují zranění těch, které milují.

Nikdo nezaplatí za to, co nepovažuje za cenné. Jakou cenu má pro tebe život v Božím království? To dokazuješ každým svým činem.

To podobenství nápadně připomíná příběh Jákoba a Ezau. Ezau se vracel z lovu hladový, Přišel k Jákobovi, který si zrovna vařil čočku. Ten, když viděl, jaký má hlad, hned zasmečoval: Prodej mi své prvorozenství. (Jákob se narodil jako druhý syn, nemohl zdědit otcovo Boží pověření.) A protože Ezaovi nedošlo, jakou má jeho prvorozenectví cenu, tak jej hned prodal jako bezcennou věc. To byl začátek Ezaova konce  jako nositele B. požehnání. Měl jsem dojem, že Bohu se líbil víc Jákobův podvod, než Ezaův nezájem.

A co ty? Vidíš cenu toho, co ti Pán Bůh nabízí? Nebo je pro tebe cennější vše ostatní? Pokud to druhé, tak se zamysli nad tím co je ti nabízeno v evangeliu. Ježíš to považoval za tak cenné, že za to položil svůj život.

Závěr:

To podobenství říká. Nabízím vám úžasné věci. Chci, abyste viděli cenu toho, co vám nabízím. Nezdráhejte se za to zaplatit všechno, co máte.