Přednáška Třeboň 27.1. 20

Jeden svět

Téma: Nesouhlasit ale rozumět.

Je tady další přednáška o jednom světě.

Bavili jsme se o tom že:

1)V tomto velkém světě se můžu cítit jako kolečko v soukolí. Vždycky to tak bylo a bude. Jsme jen součástí toho velkého světa-. Problém dnešní doby je v tom, že se lidé někdy cítí jako zbytečné kolečko v soukolí. Lidé v dnešním globálním světě čelí epidemii samoty a zbytečnosti. Bůh má na to lék. Každý člověk je totiž jeho milovaným dítětem a je pro něj cenný.

2)Dál jsme mluvili o harmonii. To je co hledáme celý život. Jak žít v harmonii s okolím. Heslo je žij a nechej žít. A to je těžké ne – li nemožné.

3) Dál jsme mluvili o jednom světě který mnozí chtějí za každou cenu sjednotit. Většinou k tomu používají nějaké účinné zbraně. Mluvili jsme o babylonském duchu se kterým pán Bůh rozhodně není kamarád.

4) Dnes nás čeká přednáška kterou jsem nazval: Nesouhlasit, ale rozumět. Je to další slovo zaměřené na jednotu.

  • Mnoho křesťanů volá po jednotě. A zvlášt lidé v církvi mají rádi toto téma. Vždyť i Ježíš se modlil za své učedníky. Otče, ať jsou jedno, jako my jsme jedno. Když Ježíš chce, abychom byli jedno, tak proč je tolik církví? Odpověď na to není jednoduchá.
  • Jeden bratr řekl hezkou větu, Že nemůžeme na oltář jednoty obětovat pravdu. Jako křesťané věříme, že Bible je Boží slovo. Tak naše jednota musí být zároveň jednotou v porozumění tomuto slovu.

Jsou křesťanské skupiny, které tvrdí, že jednota na základě slova je ošemetná věc. A do určité míry mají pravdu. Mohu já s jistotou tvrdit, že jsem vlastníkem pravdy? To nemůže nikdo. Je tolik míst v Bibli, na které se můžu dívat různými pohledy. Těmto místům se obecně říká teologické oříšky. A není je snadné je rozlousknout.

  • Bible říká, že za 7. Dní byl stvořen svět. Je to alegorie? Je to skutečný příběh? Obě dvě varianty jsou možné.
  • Kdy si Ježíš přijde pro svou církev? Před nástupem antikrista? Uprostřed období soužení? Nebo na konci doby soužení. Na to je jednadvacet výkladových škol. A teologové se hádají a navzájem se vyvracejí.

Korintským 13: 9  Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné; 10  až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. 11  Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. 12  Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.

Neznáme všechno do detailu. Bratr Rudek vždycky říkal: Na něco vám odpovím hned a na něco vám odpovím až v nebi. Musíme počkat na plnost.

Jsou místa v Bibli, které jsou však zásadní.

  • Martin Luther při četbě Bible přišel na to, že prodávat odpustky je nemorální a nebiblické. Protože je nám odpuštěnu skrze milost. Skrze Ježíšovu oběť. Ztratit tuto pravdu znamená ztratit význam celého křesťanství.
  • Na začátku 20 století Letniční opět objevili v Bibli křest duchem svatým. Tak zásadní věc. Kdo ho zažil, tak ví, jak je tato zkušenost důležitá pro jeho víru.

Proto bych chtěl říct. Nenechme si nikým vzít tyto zásadní pravdy. Tam platí, že nesmíme obětovat na oltář jednoty tyto pravdy. Tam se nesmíme sjednotit. Musíme odporovat špatným výkladům Bible.

  • Petr a Jan kázali evangelium. Zákoníci je převedli před radu a ta jim zakázala aby mluvili o Ježíšovi. Oni jim odpověděli. Posuďte sami bratři. Zdali máme poslouchat vás. A ne Boha.

Přesto bych chtěl abychom se učili v církvi i mimo církev jedné vlastnosti. A tou je tolerance.

Tolerance znamená. Nesouhlasit, ale chtít porozumět. Pochopit. Mít rád. Ale zůstat si na svém. Lidé v církvi často mezi sebou bojují. Každý musí uznat, že mám pravdu. Přiznej pravdu a nebo zemři.

Efezským 4:2  dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce 3  a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.

Koloským 3:12  Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblecte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. 13  Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. 14  Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. 15  A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.

Někdy se prostě musíme snášet navzájem.

1 Korintským 8:1  Pokud jde o maso obětované modlám, víme, že `všichni máme poznání´. Poznání však vede k domýšlivosti, kdežto láska buduje. 2  Jestliže si někdo myslí, že něco už plně poznal, ten ještě nepoznal tak, jak je třeba. 3  Kdo však miluje Boha, je od něho poznán.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *